Distribucija

Potprogram MEDIA podupire optjecaj europskih audiovizualnih djela između zemalja članica potprograma. Osim financijske potpore koja se može ostvariti za automatsku i selektivnu distribuciju i koja je namijenjena distributerima, postoji i potpora za prodajne zastupnike. 

Potprogram MEDIA također omogućuje potporu za distribuciju europskih audiovizualnih djela osnaživanjem mreže kina koja prikazuju europske filmove kao i potporu televizijskom prikazivanju. 

Automatska

Potpora za distribuciju nenacionalnih filmova ‒ Program automatske potpore kinematografima.

Selektivna

Potpora za distribuciju nenacionalnih filmova – program selektivne potpore za kinematografe.

Mreža kina

U okviru posebnoga cilja promicanja transnacionalnog optjecaja, jedan je od prioriteta Potprograma MEDIA:

  • transnacionalno i internacionalno djelovanje i promicanje transnacionalnoga kretanja i mobilnosti.

Potprogramom MEDIA pruža se potpora za:

  • stvaranje i djelovanje kinematografske mreže.

Prodajni zastupnici

U okviru posebnoga cilja poticanja transnacionalnoga optjecaja filmova, jedan je od prioriteta Potprograma MEDIA sljedeći:

  • podupiranje kinematografske distribucije transnacionalnim marketingom, brendiranjem, distribucijom i prikazivanjem audiovizualnih djela.

Potprogramom MEDIA podupire se:

  • uspostava sustava potpore za distribuciju nenacionalnih europskih filmova u kinima i na svim drugim platformama te za međunarodne prodajne aktivnosti, prije svega titlanje, sinkronizaciju i zvučni opis audiovizualnih djela.

Promidžba europskih djela putem interneta

U okviru posebnoga cilja promicanja transnacionalnoga optjecaja filmskih projekata dva su prioriteta Potprograma MEDIA:

  • promicanje transnacionalnoga marketinga, brendiranja i distribucije audiovizualnih djela na svim drugim nekinematografskim platformama;
  • promicanje novih načina distribucije radi omogućivanja stvaranja novih poslovnih modela.  


Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
[email protected]