14/10/2020

Erasmus + / projekti KA2 (2021.) / poziv je otvoren do 29.10.!

Erasmus+ program je Europske unije orijentiran na edukaciju, usavršavanje, mlade i sport. Rok prijave za projekte 'KA2'  je 29. listopada 2020. do 12:00 sati. Poziv je otvoren svim organizacijama koje su aktivne u kulturnim i kreativnim industrijama.

Dodatne informacije

Erasmus+ program je Europske unije orijentiran na edukaciju, usavršavanje, mlade i sport. Program je pokrenut 2014. godine u sklopu programa 2014. – 2020. s ukupnim budžetom od 14,7 milijarde eura namijenjenih za potrebe programa i polaznike. Organizatori programa su Europska unija, nacionalne agencije i Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu umjetnost i kulturu (EACEA) te oni djelomično upravljaju glavnim aktivnostima programa, a Europska komisija je odgovorna za politiku programa i nadzor nad cjelokupnom provedbom programa.

Glavna je misija programa modernizacija obrazovanja, osposobljavanje i rad s mladima na području cijele Europe. Program je namijenjen obrazovnim institucijama, sportskim organizacijama, mladima i drugim sektorima kojima je cjeloživotno obrazovanje dio vizije rada.

Erasmus+ orijentiran je na tri ključne aktivnosti koje se mogu financirati iz programa. Ključne aktivnosti označavaju skupni naziv za projekte i aktivnosti koje program podržava. Mobilnost, suradnja u svrhu stvaranja inovacije i razmjena dobrih praksi te podrška reformiranju politika tri su glavne točke financiranja programa. Za financiranje programa, u sklopu projekta Erasmus+, pojedinci se prijavljuju putem institucija koje ih zastupaju (škole, fakulteti, organizacije i sl.). Individualna prijava moguća je za programe mobilnosti i suradnje radi stvaranja inovacija i razmjene dobrih praksi.

U sklopu programa Erasmus+ može se ostvariti i strategijsko partnerstvo između najmanje tri različite organizacije iz tri različite zemlje koje imaju pravo prijave na program. Strategijska partnerstva imaju za cilj povezivanje, postizanje zajedničkog cilja i međusobno učenje u trajanju od dvije godine.

Europska komisija objavila je dva nova poziva za prijavu projekata u 2020. godini - KA2 strateška parnerstva. U sklopu KA2 strateških parnerstava otvorene su prijave za: 1) Partnerstva za spremnost na digitalno obrazovanje u području školskog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te 2) Partnerstva za kreativnost u području mladih, školskog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Poziv za digitalizaciju usmjeren je na osnaživanje sustava obrazovanja te usavršavanja u pripremi i provođenju online učenja i predavanja. Poziv orijentiran na kreativnost podupire međusektorske projekte usmjerene na kreativnost, europsko građanstvo te cjelokupnu kulturalnu osviještenost.

Ovi projekti jačaju međusektorsku suradnju s naglaskom na kreativnost, europsko građanstvo i kulturnu svijest svih građana; ovom akcijom program može i poboljšati socijalnu inkluziju kroz umjetnost, poticanje inovativnih pristupa participativnog i interkulturnog dijaloga koji povezuju dionike u obrazovanju, osposobljavanju i mladima s organizacijama iz kulturnog i kreativnog sektora. – Erasmus+

Rok prijave:

 • 29. listopada 2020. do 12:00 sati!

Maksimalan iznos sufinanciranja projekata:

 • do 300.000 € (trajanje projekata je najviše 24 mjeseca)

Iznos sufinanciranja novih projekata u sklopu Erasmus+ programa za korisnike s područja Republike Hrvatske:

 • 666.534 (područje odgoja i općeg obrazovanja)
 • 288.022 € (područje strukovnog obrazovanja)
 • 431.279 (područje viskog obrazovanja)
 • 347.822 (područje obrazovanja odraslih)
 • 619.956 (područje mladih)

Tko se može prijaviti?

 • Poziv za partnerstva otvoren je za sve organizacije aktivne u kulturnim i kreativnim industrijama (sektori čije se aktivnosti orijentiraju na kulturne vrijednosti i/ili umjetničke i druge izraze).
 • Aktivnosti organizacija koje su uvjet za prijavu su razvoj, stvaranje, proizvodnja, širenje i očuvanje dobara i usluga koje se temelje na kulturnim, umjetničkim i drugim kreativnim izrazima, kao i srodne aktivnosti poput obrazovanja ili upravljanja.
 • Partneri mogu biti zemlje članice Europske unije, kao i Velika Britanija, Norveška, Island, Lihtenštajn, Turska, Srbija i Republika Sjeverna Makedonija.

Koje se aktivnosti, u sklopu programa Erasmus+, podržavaju?

 • Aktivnosti povezane s jačanjem svih aspekata kreativnosti u neformalnom i formalnom obrazovanju, jačanjem razvoja vještina i kompetencija.
 • Aktivnosti usmjerene na njegovanje talenata i poticanje poduzetništva (uključujući socijalno poduzetništvo) u kulturnim i kreativnim industrijama.
 • Alati i resursi za učenje, materijali, tečajevi i moduli za osposobljavanje za poticanje kreativnosti, kulture i multikulturalizma

Ukoliko želite znati više, svakako obratite pažnju na webinar održan u organizaciji Deska Kreativne Europe - Ureda Kultura iz Velike Britanije!

Za dodatne informacije:

 • područje odgoja i općeg obrazovanja: comenius@mobilnost.hr
 • obrazovanje odraslih: grundtvig@mobilnost.hr
 • mladi: matea.majdenic@mobilnost.hr

Vaš DKE - Ured MEDIA Hrvatske!Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
martina.petrovic@mediadesk.hr