Financiranje

Potprogram MEDIA pruža potporu nezavisnim europskim producentima u razvoju filmskoga projekta, podupire distribuciju i optjecaj završenih filmova te omogućuje pristup filmskim sajmovima i festivalima. Osim što promiče i nove tehnologije te sufinancira programe stručnog usavršavanja u svakom periodu karijere filmaša, dodjeljuje također potpore koje im olakšavaju pristup financiranju. 

Raznovrsni su oblici financijske potpore:

POTPORA RAZVOJU ZA NEZAVISNE PRODUCENTE

Dodjeljuje se za pojedinačne ili skupne projekte (od 3 do 5), projekte namijenjene televizijskom prikazivanju, videoigre i koprodukcijske fondove.

Potpora razvoju pojedinačnoga projekta namijenjena je europskim nezavisnim audiovizualnim tvrtkama koje pravno postoje najmanje 12 mjeseci u odnosu na datum prijave filmskoga projekta.

Kod potpore razvoju skupnih projekata je moguće za svaki projekt dobiti potporu u iznosu od 10.000 do 60.000 eura, s time da potpora ne smije prijeći 50% ukupnih prihvatljivih troškova.

Kod potpore za razvoj videoigara faza produkcije prijavljenog projekta ne smije započeti najmanje 8 mjeseci od datuma njegove prijave.

Potporom televizijskom prikazivanju podupiru se nezavisne europske producentske tvrtke čiji poslovni plan uključuje suradnju barem triju televizijskih kuća iz više zemalja članica potprograma MEDIA. (U produkciji djela moraju sudjelovati najmanje tri televizijske kuće iz triju zemalja sudionica Potprograma MEDIA)

Svrha potpore koprodukcijskom fondu je proizvodnja audiovizualnih djela u najmanjem trajanju od 60 minuta koja su namijenjena kinoprikazivanju. Podnositelj prijave mora imati koprodukcijski fond koji je zakonski osnovan i djeluje najmanje 12 mjeseci, a njegova je temeljna djelatnost potpora međunarodnim koprodukcijama.

POTPORA DISTRIBUCIJI

Ovom je kategorijom obuhvaćeno nekoliko oblika sufinanciranja: potpora selektivnoj ili automatskoj distribuciji, potpora prodajnim zastupnicima, potpora mreži kina te internetskoj distribuciji. 

Automatska potpora je vezana uz potencijalna sredstva koja će se dodijeliti europskim distribucijskim kućama koje ispunjavanju uvjete na temelju prihoda od ulaznica koji ostvare europski nenacionalni filmovi koje distribuira podnositelj zahtjeva u referentnoj godini. 

Selektivna potpora može pokriti troškove promidžbe, kopija (uključujući digitalne kopije), sinkronizacije i titla. Namijenjena je grupi od najmanje 7 distributera. Potpora se temelji na bodovnome sustavu tako da se odabiru grupe s najviše prikupljenih bodova.

Za potporu prodajnim zastupnicima mogu konkurirati europske tvrtke koje su potpisale ugovor s producentom (producentima) filma koji će ga zastupati te prodavati prava potencijalnim kupcima (posebice distributerima) izvan zemlje iz koje film dolazi i to u najmanje deset zemalja koje sudjeluju u okviru potprograma MEDIA. 

Za potporu mreži kina mogu konkurirati mreže europskih kina. Kinematografska mreža je grupa je europskih nezavisnih kinematografa koji razvijaju, putem pravno ustanovljenoga tijela za koordinaciju, zajedničke aktivnosti u području prikazivanja i promicanja europskih filmova. Ovo tijelo za koordinaciju osobito osigurava rad sustava za komunikaciju i razmjenu informacija među kinematografima. Da bi bila prihvatljiva, kinematografska mreža mora predstavljati barem 100 kinematografa koji se nalaze u barem 20 zemalja sudionica Potprograma MEDIA. 

Internetska distribucija pruža potporu za:

  • aktivnost 2: izrada digitalnih paketa kojima se olakšava komercijalizacija europskih audiovizualnih djela na VOD platformama
  • aktivnost 3: inovativne strategije za distribuciju i promidžbu europskih audiovizualnih djela. 

POTPORA FESTIVALIMA, STRUČNOM USAVRŠAVANJU

Festivali: dodjeljuju se jednokratni iznosi (lump sums): a) od 27.000 do 75.000 eura za festivale dugometražnog igranog filma te b) od 19.000 do 33.000 eura za festivale kratkoga filma

Vremenskim okvirom nastanka prihvatljivih troškova prijavljenoga filmskog festivala obuhvaćeno je 8 mjeseci prije početka festivala te 4 mjeseca po završetku festivala;

Stručno usavršavanje: Riječ je o aktivnostima koje stavljaju težište na razvoj mogućnosti audiovizualnih profesionalaca sa svrhom što boljega razumijevanja europske i međunarodne filmske dimenzije te njezine kvalitetne integracije u vlastiti rad, uz istovremeno unaprjeđivanje stručnih vještina i znanja iz sljedećih područja:

  • razvoj publike te općenito razvoj filmskoga projekta, marketing, distribucija i eksploatacija
  • financijski i komercijalni menadžment s posebnim naglaskom na pristupu financijama
  • razvoj i produkcija filmskih projekata
  • mogućnosti i izazovi digitalnoga doba.

Aktivnosti za koje je dobivena potpora ne smiju trajati dulje od 12 mjeseci. 

 POTPORA ZA PRISTUP TRŽIŠTIMA

Potpora za pristup tržištima olakšava:

  • ugovaranja europskih i međunarodnih koprodukcija;
  • pristupa profesionalnim komercijalnim događanjima i tržištima audiovizualnoga sektora te upotrebe internetskih poslovnih alata unutar i izvan Unije;
  • optjecaja europskih filmova po cijelome svijetu te međunarodnih filmova u Uniji na svim distribucijskim platformama putem međunarodnih projekata o suradnji u audiovizualnome sektoru.

RAZVOJ PUBLIKE

Unutar područja promidžbe transnacionalnog optjecaja audiovizualnih djela jedan od prioriteta Potprograma MEDIA jest podupiranje razvoja publike kao načina poticanja zanimanja za europska audiovizualna djela i poboljšanje pristupa njima, posebice putem promidžbenih aktivnosti, organiziranja događanja, oblika filmske naobrazbe i festivala. 

Distribucija

Potprogram MEDIA podupire optjecaj europskih audiovizualnih djela između zemalja članica potprograma. Osim financijske potpore koja se može ostvariti za automatsku i selektivnu distribuciju i koja je namijenjena distributerima, postoji i potpora za prodajne zastupnike. 

Filmsko obrazovanje

U okviru posebnoga cilja promicanja transnacionalnoga optjecaja filmskih projekata jedan je
od prioriteta Potprograma MEDIA:

  • potpora razvoju publike kao mehanizmu poticanja zanimanja za europska audiovizualna djela kao i poboljšanja pristupa njima, posebice putem promidžbe, organiziranja događanja, filmske izobrazbe i festivala.

Potpora integraciji izbjeglica

Jedan od glavnih ciljeva Programa Kreativna Europa jest poticanje, očuvanje i promicanje europske kulturne i jezične raznolikosti. Potpora državama članicama Europske unije u vrijeme kada Europa prima velik broj izbjeglica predstavlja prioritet EU-a u rješavanju nastale situacije. Vijeće ministara za obrazovanje, mlade, kulturu i sport u studenome 2015. godine potvrdilo je da međukulturni dijalog ostvaren putem kulture i umjetnosti zauzima važnu ulogu u integraciji izbjeglica. Kultura i kinematografija mogu premostiti razlike i poboljšati razumijevanje među stanovnicima matične države i izbjeglica.  

Digitalno povezivanje kultura i audiovizualnih sadržaja

Međusektorski potprogram Kreativne Europe objavio je prvi poziv za potporu digitalnom povezivanju kultura i audiovizualnih sadržaja (EACEA/06/2019), koji je namijenjen projektima na prijelazu između kulturnog i kreativnog sektora (uključujući audiovizualne industrije) s naglaskom na inovativnim tehnologijama.

 

Kratki vodiči za prijavitelje

DKE ‒ Ured MEDIA Hrvatske pripremio je vodiče za prijavitelje na pozive Potprograma MEDIA s ciljem boljeg razumijevanja njihovih smjernica. Vodiči bi trebali pojednostavniti preliminarnu provjeru uvjeta prihvatljivosti potencijalnih prijavitelja te olakšati iščitavanje smjernica i ostale dokumentacije vezane uz pozive.

 Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
[email protected]